ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การให้คำปรึกษาในงาน | Counseling


CU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา

การให้คำปรึกษาในงาน

Counseling

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

e-mail : cu01.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในงานต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม และการประเมินความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน

3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll