ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ | Creative Problem Solving


CU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

รายวิชา

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

Creative Problem Solving

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

e-mail : cu01.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและระบุเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

3. ผู้เรียนสามารถเขียนแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll