ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | Management Information System


CU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


รายวิชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Management Information System

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย กระบวนการทำงาน และส่วนประกอบของระบบสารสนเทศได้

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการจัดการความรู้ และเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการทำงานได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll