ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

องค์การแห่งการเรียนรู้ | Learning Organization


CU

รายวิชา

องค์การแห่งการเรียนรู้

Learning Organization

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

e-mail : cu01.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt และ Senge ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ ความเกี่ยวข้องระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการพัฒนาองค์กร องค์ประกอบและกระบวนการของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา แนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการพัฒนาองค์กร

2. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของตนเอง

3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับองค์กรของตนเอง

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll