ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ | Technical Academic Presentation


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

รายวิชา

เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ

Technical Academic Presentation

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทและลักษณะของผลงานวิชาการ หลักการและแนวทางการนำเสนอผลงาน วิธีการเลือกแหล่งนำเสนอผลงาน รวมถึงวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบเอกสารและในที่ประชุมวิชาการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการได้

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแหล่งนำเสนอผลงานที่เหมาะสมกับผลงานทางวิชาการ

3. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาสม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll