ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบริการที่เป็นเลิศ | The excellent service


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

รายวิชา

การบริการที่เป็นเลิศ

The excellent service

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นัยนา รัตนสุวรรณชาติ

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการประเภทต่างๆ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ

2. ผู้เรียนสามารถเลือกเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการ

3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll