ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบสาร | Message Design


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบสารเป็นศาสตร์และศิลป์ที่นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจหลักการที่ใช้ในการออกแบบทั้งแนวคิด หลักการ ทฤษฎี โดยผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ของรับสาร ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ภาพ การรับรู้แผนผัง แผนภูมิ กราฟ การรับรู้ข้อความ และ ภาพข้อความร่วมกันซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการออกแบบบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือ เว็บการเรียนการสอนได้

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการออกแบบสาร การรับรู้ การออกแบบบทเรียน และการออกแบบสาร
2. ผู้เรียนสามารถจัดการและออกแบบกิจกรรม การออกแบบสาร การรับรู้ การออกแบบบทเรียน และการออกแบบสาร
3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกแบบสาร การรับรู้ การออกแบบบทเรียน และการออกแบบสารประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน

คุณสมบัติผู้เรียน/
ระยะเวลาเรียน

ไม่มี
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (1 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

1. การเข้าศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรม
2. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นบนระบบ
4. ผลการทดสอบ
5.ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมิน 70% ขึ้นไป

ทีมผู้สอน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : cu01.mooc@gmail.com

 

 

 

 

นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : Nattharika.kn@gmail.com

 

 

 

 
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll