ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการความรู้ | Knowledge Management


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิด พัฒนาการของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้
2. ผู้เรียนสามารถนําหลักการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้
3. ผู้เรียนสามารถนําหลักการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ จัดทำแผนการจัดการความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ในองค์กรได้

คุณสมบัติผู้เรียน/
ระยะเวลาในการเรียน

ไม่มี
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (1 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

1. การเข้าศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรม
2. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นบนระบบ
4. ผลการทดสอบ

5. ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินเกิน 70%

ทีมผู้สอน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : cu01.mooc@gmail.com

 

 

 

 

นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : Nattharika.kn@gmail.com

 

 

 

 
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll