ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลได้
2. ผู้เรียนสามารถจัดการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอนได้
3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอเครื่องมือการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บได้

ระยะเวลาในการเรียน

เปิดเป็นรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัย ไม่มีวันปิดเรียน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (1 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

1. การเข้าศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรม
2. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นบนระบบ
4. ผลการทดสอบ
5. ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมิน 70% ขึ้นไป

ทีมผู้สอน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : cu01.mooc@gmail.com

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : cu01.mooc@gmail.com

 

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll