ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา | Information technology and Communication for education


CU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือการเรียนรู้ การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลและรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
2.ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ได้

ระยะเวลาในการเรียน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ (1 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

คุณสมบัติผู้เรียน/
ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ไม่มี

 

การวัดประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน

1. การเข้าศึกษาเนื้อหาและเข้าร่วมกิจกรรม
2. การอภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นบนระบบ
4. ผลการทดสอบ

5. ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินเกิน 70%

ทีมผู้สอน

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : cumooc022@gmail.com

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-Mail : cumooc022@gmail.com

 

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll