ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน | Community Based Tourism Standard


DASTA

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนและผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรู้ เข้าใจ และมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มาจากฐานทรัพยากรที่มีอย่างมีอัตลักษณ์ และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง จนนำไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ซึ่งการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ใช้แนวทางที่ผ่านกระบวนการพัฒนาและออกแบบด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมี อพท. เป็นหน่วยงานประสานให้เกิดการระดมความคิด วิเคราะห์ ทดลองใช้และปรับปรุงอย่างเข้มข้น ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย ในแต่ละภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ประกอบไปด้วย

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านที่ 3 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ด้านที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ด้านที่ 6 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการด้านการเข้าถึงตลาด และการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผู้เรียนสามารถนำหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทชุมชน/ พื้นที่ได้
ผู้เรียนสามารถวัดผลประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำไปประเมินศักยภาพของชุมชน/ พื้นที่ได้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด

3 ชั่วโมงการเรียนรู้

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์
ภาษาไทย

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา
เบื้องต้น

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของรายวิชา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล /เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร
แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60%
แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70%

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณวรรณวิภา ภานุมาต
ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


นางสาวรุวัยดา เด่นยิ่งโยชน์
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

Enroll