ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | Knowledge for Rabies Free Zone


DDC

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ในการทำงานโรคพิษสุนัขบ้าจัดทำขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า และขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยมีชีวิตที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายถึงแนวทางการประเมินและประกาศพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที

ระดับความยากของรายวิชา

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นขั้นพื้นฐาน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรปศุสัตว์ และบุคลากรของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

รายวิชานี้มีใบประกาศนียบัตรรับรองจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผล ได้คะแนนรวมเกิน 70 % โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้คะแนนดังนี้

• แบบประเมินจบหลักสูตร จำนวน 40 ข้อ คิดเป็น 100 %

คณะผู้จัดทำและทบทวนหลักสูตร 

1.นางรัตนา ธีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค

2.นางอรพิรุฬห์ ยุรชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรมควบคุมโรค

3.นางสาวชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรมควบคุมโรค

ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก

1.กรมปศุสัตว์

2.กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

3.เทศบาลอำเภอเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

ติดต่อทีมผู้สอน 

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

02-590-3177-8

E-mail: zoo_cdc@ddc.mail.go.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll