ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ | Smart Farmer


DEPA

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

มีบทเรียนสองหลักสูตรที่ท่านได้เรียนรู้

หลักสูตรแรก หลักสูตรทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีในการลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ทั้งจากศักยภาพการผลิตของดิน ความพร้อมของน้ำ หรือแหล่งน้ำ รวมถึงการใช้ปุ๋ย

หลักสุตรที่สอง หลักสูตรการบริหารจัดการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจและทราบถึงปัจจัยการเกิดโรคแมลง และปัจจัยทางสภาพอากาศ ตลอดจนให้คุณสามารถประเมินการลงทุนได้ด้วยตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ การวางแผน การทำเกษตรสมัยใหม่

2. เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการการเรียนรู้ในขั้นเริ่มต้น และการประเมินผลความรู้ในด้านการเกษตร

3. เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปพัฒนาให้เกษตรกร หรือในชุมชนใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดต่อ

e-Mail agrasw@ku.ac.th เบอร์ 034351893

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำแหน่งอื่น ๆ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

ช่องทางติดต่อ

e-Mail agrsas@ku.ac.th เบอร์ 034351905

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll