ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล | Digital Transformation


DGA

คำอธิบายรายวิชา

บทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัลได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายบริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลในการปฏิบัติงานในองค์กรได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 75% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ (แบบทดสอบก่อนเรียนไม่นับคะแนน)

ผู้ประสานงาน

นางสาวพรเพ็ญ บุษราธนกิจ

ตำแหน่ง เจ้าบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll