ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การแสดงและกำกับการแสดง | Acting and directing


DRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

รายวิชาการแสดงและกำกับการแสดง ได้สอนเกี่ยวกับการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสื่อถึง inner ของตัวแสดงที่ส่งออกมาทาง สีหน้า แววตา และร่างกาย รวมไปถึงการใช้มุมกล้องเพื่อการถ่ายทำ ออกมาแล้วได้รับรู้เสมือนจริง

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในบุคลิกภาพของตัวเอง

2. เพื่อสื่อสารความรู้สึกให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. เพื่อสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆให้กับวงการละครภาพยนตร์

5. เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงสื่อการแสดงมากยิ่งขึ้น

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ เบญริสา ตันเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
อาจารย์พิเศษ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: kittipat1102@gmail.com

CC
Enroll