ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาเซียนศึกษา | ASEAN Studies


EAU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

"อาเซียนศึกษา  วิชาเพื่ออนาคต"

รู้ก่อน พร้อมกว่า กับการก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน

จำนวนชั่วโมงเรียน้

 10 ชม.เรียนนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)

จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง 

 2 - 3 ชม

ระดับของเนื้อหารายวิชา 

 เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา

ปานกลาง

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเรื่องอาเซียน

แนะนำรายวิชา

     รายวิชา EAU001 อาเซียนศึกษานี้ จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะสำคัญทางโครงสร้าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของประชาคมอาเซียนที่กำลังเผชิญอยู่ และอนาคตของประชาคมอาเซียน

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

      ไม่มี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

     LO1: เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และพัฒนาการของการรวมตัวของอาเซียน

     LO2: เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างและการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน

     LO3: เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงความท้าทายและอนาคตของประชาคมอาเซียน

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร

      ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จนครบถ้วนทุกหัวข้อการเรียนรู้ของเนื้อหาทั้ง 10 บท ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ในแต่ละบท ทำแบบทดสอบความรู้ตามหัวข้อการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ทุกกิจกรรม และต้องทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนรู้ครบทั้งรายวิชา โดยต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านการเรียนรู้ในรายวิชานี้

 คณาจารย์ผู้สอน

ผศ.กิตติ  ชยางคกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

e-mail : kitti@eau.ac.th

 

อาจารย์พิชชา ใจสมคม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

e-mail : pitcha@eau.ac.th

 
 

อาจารย์สุภวัส  วรมาลี

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

e-mail : suphavas@eau.ac.th

 

 

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

ผลิตโดย สำนักสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Created by Information Technology Office

อำนวยการดำเนินงานโดย  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Directed by Eastern Asia University 

 

Enroll