ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น | Mathematics online media production for the visually impaired


EDTECHFUND

รายวิชานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

»ชื่อรายวิชา«

การผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
Mathematics online media production for the visually impaired

»คำอธิบายรายวิชา«

รายวิชานี้นำเสนอคุณลักษณะของสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นและแนะนำวิธีการสร้างรวมถึงปรับปรุงสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่มีอยู่ให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนพิเศษกลุ่มดังกล่าว ประกอบไปด้วยการใส่ข้อความแสดงแทน การสร้างภาพเวกเตอร์กราฟิกส์ การใส่สมการโดยใช้ชุดคำสั่ง LaTeX การสร้างเอกสารและหน้าเว็บที่เข้าถึงได้ การบรรยายในวิดีโอ และการเขียนข้อสอบ เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถเรียนได้

*เทคนิคที่นำเสนอในรายวิชานี้เหมาะสำหรับใช้สร้างสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนสายตาปกติทั่วไปด้วยเช่นกัน*

»จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้«

 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 5 นาที

»วัตถุประสงค์การเรียนรู้«

 • LO1: อธิบายลักษณะของสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้
 • LO2: ใช้เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้
 • LO3: สร้างหรือปรับปรุงสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้

»คุณสมบัติของผู้เรียน«

ควรเป็นผู้ที่ผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์อยู่แล้ว

»คำแนะนำในการเรียน/เกณฑ์การประเมินผล«

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วม (30%)
  • ร่วมแสดงความคิดเห็น
  • ฝึกปฏิบัติและแบ่งปันผลงาน
 • คำถามทบทวน (30%)
 • แบบทดสอบประจำบท (40%)

ในการพิจารณาผ่านรายวิชา ผู้เรียนต้องได้คะแนนรวมมากกว่า 70% เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

»ทีมผู้พัฒนารายวิชา«

อาจารย์ผู้สอน #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการวิศวกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #2

หัวหน้าโครงการ

รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #3

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ผู้สอน #4

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดร.บุญทอง บุญทวี

อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

»ช่องทางการติดต่อทีมผู้สอน«

 • e-mail: pongrapee.ka@ssru.ac.th
Creative Commons

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไขแบบ CC-BY-SA-NC
Enroll