ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง | Sufficiency Economy


HU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ โกสีย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #2

อาจารย์พรเพ็ญ อำนวยกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Enroll