ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู | Thai Grammar for Teachers


HU

ยินดีต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่

รายวิชาหลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู

"ภาษาไทย คือ หัวใจของทุกศาสตร์"

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #2

อาจารย์อังศณา ณ สงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #3

อาจารย์อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #4

อาจารย์พิชญา สุวรรณโณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #5

อาจารย์ภาชินี เต็มรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #6

อาจารย์ชญาน์ทัต เอี่ยวเรืองสุรัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #7

อาจารย์เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #8

อาจารย์รุ่งทิพย์ ปราโมทย์พันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Course Staff Image #8

อาจารย์สุพิศตรา อภิชาโต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Enroll