ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ | Technology Hardware and System Software


HU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
Technology Hardware and System Software

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได้ สามารถตรวจสอบวิเคราะห์อาการเสียของคอมพิวเตอร์ได้ สามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์.

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ได
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิเคราะห์การชำรุด เสียหายของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซ่อมบำรุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี
6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
7. ผู้เรียนสามารถทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศ ทุกวัย/รักในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์/ มีความตั้งใจที่จะประกอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

ตำแหน่ง คณบดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :   5 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :   1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :  เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :  * เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

Office of Online Education at SPU ผลิตโดย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

CC-BY-NC-SA
รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาหาดใหญ่นี้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
This work by Hatyai University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project
and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Enroll