ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป | Criminal: General


HU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
Criminal : General

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญัติทั่วไป หลักความรับผอฝิดทางอาญา การกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท อำนาจในการกระทำทางอาญา หลักกฎหมายยกเว้นโทษและลดหย่อนโทษทางอาญา การกระทำความผิดหลายคน การพยายามกระทำความผิด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายตามหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวล กฎหมายอาญา ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ/วัย หากท่านเป็นผู้สนใจจะเรียนรู้กฎหมายอาญา

เกณฑ์การประเมินผลและวัดผลในรายวิชา

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผ่านการประเมิน 65 คะแนน ขึ้นไป
1. สอบคะแนนเก็บในหน่วยการเรียนรู้ 5 ครั้ง รวม 50 คะแนน
2. คะแนนสอบประมวลความรู้ 50 คะแนน

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์วรา บุญพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ข้อมูลเพิ่มเติม


เวลาในการศึกษา : 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 1 ชั่วโมง 45 นาทีสื่อวีดิทัศน์)
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน : * เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้
* ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไปOffice of Online Education at SPU ผลิตโดย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

CC-BY-NC-SA
รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาหาดใหญ่นี้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA
This work by Hatyai University is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project
and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Enroll