ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | Creative Tourism Route Development


HU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือเป็นแนวทางในอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการนำเที่ยว หรือนำไปต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ในอนาคต

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายหลักการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์วัชระ ชัยเขต
ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คณะวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Wachara@hu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll