ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ | Southern Thailand’s traditional dessert


HU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ชื่อรายวิชา (COURSE NAME)

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้ (Southern Thailand’s traditional dessert)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติขนมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมและการทำขนม ขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ ได้แก่ ข้าวเหนียวกวน ขนมด้วง ขนมเจาะหู ขนมรังผึ้ง ขนมโคน้ำกะทิและขนมโค

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และเอกลักษณ์ของขนมพื้นบ้านภาคใต้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภท และวัตถุดิบของขนมพื้นบ้านภาคใต้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับส่วนผสม และขั้นตอนการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน 40 %

แบบทดสอบหลังเรียน 60 %

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail sirikan@hu.ac.th เบอร์ 081-277-3797

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll