ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พื้นฐาน Internet of Things (IoTs) | Basic Internet of Things (IoTs)


HU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) platform ของ Internet of Things องค์ประกอบด้าน Hardware และ Software การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard Digital Input/output, Analog Input, Library Implementation เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบด้าน Hardware และ Software ของระบบ Internet of Things ได้

2. ผู้เรียนสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard

3. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Internet of Things ได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things กับงานด้านต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนผ่านกระดานสนทนา โดยที่ผู้สอนและทีมงานจะเข้ามาตอบคำถามแก่ผู้สนใจทุกวันจันทร์ วันพุธและเสาร์ตั้งแต่เวลา 21.00 น.-24.00 น.

e-Mail: Jakkrit@hu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0841985480

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll