ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา | Thai for Intellectual Development


ICCS
about

รายวิชานี้จะอธิบายถึงสุนทรียภาพทางภาษาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาปัญญา ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความสำคัญ การฟังเชิงลึก การอ่าน การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ และประเมินค่า การฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา การส่งสาร การพูดต่อสาธารณะ การนำเสนอความคิดและผลงาน การย่อความ การเขียนรายงาน การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทักษะการส่งสาร การพูด การเขียนอย่างสร้างสรรค์

time

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

obj

1. อธิบายและสรุปหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. อธิบายกระบวนการและสามารถคิดวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าในการรับสารและส่งสาร

3. สามารถอธิบายการรับสาร ส่งสาร และสร้างสรรค์ผลงานจากการพูดและการเขียน ได้อย่างมีคุณค่า

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาปัญญา

learner

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

evaluate

เข้าทำกิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

teacher

อาจารย์ผู้สอน


Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Course Staff Image #3

อาจารย์ชุลี แสงเงิน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

Course Staff Image #4

อาจารย์จีรณัทย์ วิมุตติสุข
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา


Course Staff Image #1

รศ. ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
Assoc.Prof. Eknarin Bangthamai, Ph.D. (Instructional Designer)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: bangthamai_e@silpakorn.edu
เบอร์โทร: 08-1552-4999

cc
Enroll