ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ชีวิตและการสร้างคุณค่า | Life and Value Creation


ICCS

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน การวางจุดมุ่งหมายและจัดการชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงวัย ทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น (Growth Mindset) การรู้จักใช้เงิน การดูแลรักษาสุขภาวะ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา อุปนิสัย บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน การบูรณาการกับแอปพลิเคชันสำหรับชีวิตยุคใหม่และการใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิต

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 18 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน

2. อธิบายการวางจุดมุ่งหมายและจัดการชีวิต

3. อธิบายแนวคิดแบบยืดหยุ่น (Growth Mindset)

4. อธิบายหลักการดูแลรักษาสุขภาวะ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา

5. อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ
วิทยาลัยชุมชนตราด

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายอุใบ หมัดหมุด
วิทยาลัยชุมชนสตูล

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์
วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้จัดการหออัตลักษณ์นครน่าน

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ
วิทยาลัยชุมชนระนอง

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายธนัชชนม์ ธนาธิปปริพัฒน์
วิทยาลัยชุมชนตาก

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll