ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ลาบแป้ | Laab Phrae : Spicy Minced Meat Salad


ICCS

ผู้เรียนสามารถดูประมวลรายวิชา และโครงสร้างเนื้อหาได้จากส่วน Course Handouts ทางด้านขวา ซึ่งจะมีรายละเอียดของรายวิชา และเกณฑ์การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรผ่านระบบ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของคนเมืองแพร่ ความเป็นมาของลาบแป้ วัตถุดิบในการประกอบอาหารลาบแป้ วิธีการประกอบอาหารลาบแป้ เทคนิคการจัดตกแต่งจานเสิร์ฟ และการคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารลาบแป้ได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 • 1. ผู้เรียนมีความเข้าใจวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของคนเมืองแพร่
 • 2. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุดิบในการประกอบอาหารลาบแป้ได้
 • 3. ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารลาบแป้ได้
 • 4. ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารลาบแป้ได้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้
 • นางสาวจุฬาภรณ์ ดวงตาดำ

  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนแพร่

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 • นางสาวสุภาพร ธนะขว้าง

  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนแพร่

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 • นางสาวหทัยรัตน์ หนองอุดม

  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนแพร่

  ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 • นางสาวศิริรัตน์ ทินโนรศ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ วิทยาลัยชุมชนแพร่

 • นายสืบพงศ์ นันทศิริ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ วิทยาลัยชุมชนแพร่

 • นายเอกภพ นิลพัฒน์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตสื่อ วิทยาลัยชุมชนแพร่

 

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : supaporn_tha@phrcc.ac.th

cc

Creative Commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll