ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเอดูเทนเมนต์ ปาร์ก | Introduction of Edutainment Park System


K-MOOC
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

"강좌소개홍보영상이미지”

강좌소개

เกี่ยวกับรายวิชานี้

รายวิชานี้ ไม่มีลายเซ็นต์ผู้สอนในใบประกาศนียบัตร เนื่องจาก เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่าง Thai MOOC Platform และ K-MOOC สาธารณรัฐเกาหลี

เป้าหมายของการบรรยายชุดนี้เป็นไปเพื่อค้นหาคำตอบเรื่องกระบวนทัศน์ทางเลือกด้านการศึกษาและการอภิปรายความเสี่ยงระดับโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ การบรรยายชุดนี้พิจารณากรณีศึกษาและเรื่องราวต่าง ๆ ภายในกรอบด้านการศึกษา ปรัชญา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ระบบการศึกษาปัจจุบัน และนำเสนอระบบเอดูเทนเมนต์ ปาร์กเป็นทางเลือกโดยมีทฤษฎีและโมเดลการปฏิบัติรองรับ

รายวิชานี้วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นระดับโลกโดยพิจารณาในกรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจ เช่น ทุนนิยม และเสนอกระบวนทัศน์ทางเลือกโดยเน้นด้านการศึกษาเพื่อรับมือและแก้ปัญหาเหล่านี้ในระดับโลก แนวคิดและโมเดลที่ออกแบบเพื่อใช้งานในอีที ปาร์กใน AEEP และโลคาเวชันอาจทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ ๆ เรื่องบทบาทและอนาคตของการศึกษา และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติต่อชีวิตและอาชีพในอนาคตได้กว้างขวางมากขึ้น

การให้คะแนนสำหรับรายวิชานี้

  • รายวิชานี้เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ 6 สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอการบรรยาย แบบทดสอบและการอภิปรายในแต่ละสัปดาห์
  • คะแนนสำหรับการผ่านรายวิชานี้ต้องมากกว่า 60/100 (แบบทดสอบ 60% และการอภิปราย 40%)
  • รายวิชานี้จะเปิดสัปดาห์ต่อสัปดาห์และคุณต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนการบรรยาย โดยจะมีแบบทดสอบและการอภิปรายหลังการบรรยาย 

โครงสร้างรายวิชา

สัปดาห์ที่ 1: ความเสี่ยงในสังคมโลก
สัปดาห์ที่ 2: ความสำคัญของชุมชนและแรงจูงใจในการศึกษา
สัปดาห์ที่ 3: พิจารณาความจำเป็นต้องมีระบบเอดูเทนเมนต์ปาร์กทางเลือก
สัปดาห์ที่ 4: ความเสี่ยงระดับโลกในด้านการศึกษา
สัปดาห์ที่ 5: การทบทวนระบบอีที ปาร์กในเชิงทฤษฎี
สัปดาห์ที่ 6: สู่สังคมที่มุ่งเน้นความดีงาม

담당교수프로필 김영환 교수

 
 

김상미 조교

전혜은 조교

김상미

부산대학교 교육학과 박사
smjenny@naver.com

전혜은

부산대학교 국제교육개발협력협동과정 석사과정
merrymayking@gmail.com