ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จิตวิทยาวัฒนธรรม | Cultural Psychology


K-MOOC
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

แนะนำหลักสูตร
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อศึกษาทฤษฎี แนวคิด และความก้าวหน้าของจิตวิทยาวัฒนธรรมในปัจจุบันหลักสูตรนี้จะศึกษาพื้นฐานทางทฤษฎีและวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาวัฒนธรรม โดยการเตรียมรากฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์ของจิตวิทยาสมัยใหม่ซึ่งก่อตั้งโดย วิลเฮล์ม วุ้นท์ บิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่ หลักสูตรนี้จะอธิบายพัฒนาการของจิตวิทยาวัฒนธรรมโดยการทบทวนสิ่งที่สืบต่อมาทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม

หลักสูตรนี้จะศึกษาอิทธิพลทางนิเวศวิทยาและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพ (สังคมการล่าสัตว์และสังคมเกษตรกรรม) การเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติทางวัฒนธรรม (ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคอุตสาหกรรม และการก้าวสู่สมัยใหม่)

หลักสูตรนี้จะให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศึกษาถึงอิทธิพลของศาสนาและปรัชญาจากมุมมองทั้งตะวันตกและตะวันออก หลักสูตรนี้จะศึกษาประเด็นสำคัญของจิตวิทยาวัฒนธรรม:

1) อิทธิพลทางศาสนาและปรัชญาและแนวความคิดของชนพื้นเมืองเกาหลี (จอง, เช-มยอน, ฮัน) 2) ประเด็นสำคัญในด้านจิตวิทยา (ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูก, แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง, พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรมทางสังคม และ 3) การประยุกต์ใช้จิตวิทยาวัฒนธรรมในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความเครียด สุขภาพและคุณภาพชีวิต พฤติกรรมองค์กร ภาวะผู้นำ การพัฒนาเศรษฐกิจและพฤติกรรมทางการเมือง สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และทุนทางสังคม

หลักสูตรจะเน้นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ นวัตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตของเรา และความเข้าใจในตัวเราและวัฒนธรรมของเรา

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้จะศึกษาประเด็นสำคัญในจิตวิทยาวัฒนธรรม: จิตวิทยาพัฒนาการ (ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูกและพัฒนาการเด็ก), จิตวิทยาสังคม (คุณค่าของเด็ก, ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม), จิตวิทยาพื้นเมือง (แนวคิดของชาวเกาหลี), จิตวิทยาการศึกษา (ความสำเร็จทางวิชาการและพฤติกรรมเกเร), จิตวิทยาสุขภาพ (ความเครียด ความสุข และคุณภาพชีวิต), จิตวิทยาองค์กร (พฤติกรรมองค์กร การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ), จิตวิทยาการเมือง (ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการเมือง), จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา(ความไว้วางใจและทุนทางสังคม) และจิตวิทยาเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจเกาหลีและการพัฒนาประเทศ)

เนื้อหาการเรียนรู้รายสัปดาห์
1. บทนำ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
3. การระเบิดของความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของมนุษย์
4. เศรษฐกิจแบบยังชีพและวัฒนธรรมดั้งเดิม
5. การควบคุมสภาพแวดล้อมและโลกทัศน์ใหม่
6. นิยามความหมายของวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
7. วัฒนธรรมและตัวเรา
8. แนวคิดและค่านิยมพื้นเมืองของเกาหลี
9. โรงเรียนและความสำเร็จทางการเรียน
10. ความเครียด ความสุข และคุณภาพชีวิต
11. วัฒนธรรมและพฤติกรรมในองค์กร
12. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในธุรกิจและการจัดการ
13. ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
14. วัฒนธรรมทางการเมือง ความไว้วางใจ และทุนทางสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
การประเมิน (แบบทดสอบปลายภาค 100%)
มาตรฐานในการจบหลักสูตร (คะแนนสำหรับการผ่านหลักสูตรนี้ต้องมากกว่า 60%)

เอกสารประกอบการเรียน
ผู้เขียน : Kim, U., Yang, K. S., & Hwang, K. K. (2006)
เรื่อง : จิตวิทยาของชนพื้นเมืองและวัฒนธรรม (Indigenous and cultural psychology)
สำนักพิมพ์ : Springer Verlag
Understanding people in context. New York: Springer.
บทความจากหนังสือเล่มนี้และเนื้อหาอื่น ๆ จะมีให้บริการและสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บ

ทีมผู้สอน

ศาสตราจารย์ คิมอึยชอล (Prof. Uichol Kim)
ศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินฮา ดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยาองค์กรและวัฒนธรรม ได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา ก่อนหน้านี้เคยสอนที่ มหาวิทยาลัยจุงอัง, มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยฮาวาย (มาโนอา) ได้ตีพิมพ์บทความมากกว่า 200 บทความ หนังสือและเอกสาร 20 เล่ม รวมถึงปัจเจกนิยมและลัทธิส่วนรวม (2003) จิตวิทยาของชนพื้นเมืองและวัฒนธรรม (2006)  ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และศาสนาอิสลามในอิหร่านสมัยใหม่ (ร่วมกับชีริน เอบาดี, 2003 ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ)
uicholk@inha.ac.kr

คิมจีซอน (Jisun Kim) (ผู้ช่วยสอน)
Master's degree students, College of Business Administration, Inha University
jisun574@naver.com