ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ|English for information technology


KKU

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

English for Information Technology

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาและการเขียนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ การเข้าใจประเด็นและจับประเด็นและใจความสำคัญจากการฟังและการอ่านสิ่งพิมพ์และออนไลน์ต่างๆ และความเข้าใจคำศัพท์และเนื้อหาทางวิชาการในวิชาชีพ

  1. นักศึกษามีความสามารถในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการหรือสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  2. นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาและการเขียนเนื้อหาทางวิชาการหรือในสถานการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  3. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล
Asst.Prof.Dr. Kornwipa Poonpon
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll