ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ | Computer Technology and Information Management for Society and Economics


KKU

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

Computer Technology and Information Management for Society and Economics

บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศต่อสังคม และเศรษฐกิจ, ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์, จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์, ประเภทของคอมพิวเตอร์, การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ, ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อุบัติใหม่, เทคโนโลยีคลาวด์และแอปพลิเคชันบนคลาวด์, แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

  1. สามารถอธิบายบทบาทและยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศต่อสังคมได้
  2. สามารถตระหนักถึงความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีได้
  3. สามารถจำแนกและอธิบายประเภท การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ได้
  4. สามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันบนคลาวด์ แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมและเศรษฐกิจได้

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
  4. รายวิชานี้มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ
อาจารย์ ดร.กรชวัล ชายผา
Dr.Kornchawal Chaipah
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์ ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
Dr.Pathapong Pongpatrakant
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll