ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย | Information Technology Management in Contemporary Agriculture


KKU

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย

Information Technology Management in Contemporary Agriculture

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัย กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายแนวคิด ความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายหลักการ กฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%

"รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ"

รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์
Assoc.Prof.Dr.Yos Borisutdhi
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อ.อรรควุธ แก้วสีขาว
Auckawut Kaewseekao
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ผศ.ดร.กัลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr.Kanlaya Mikhima
มหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อ.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
Sittichok Punpitak
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว
Pattarawan Khampliw
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll