ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ | Computer Programming and Algorithms


KKU

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์

Computer Programming and Algorithms

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการแปลภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code และ Flowchart ที่นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ทั้ง แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Pseudo code แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Flowchart แบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาทั้งแบบลำดับ แบบทางเลือก และแบบวนซ้ำ ได้อย่างถูกต้อง

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%

"รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
Asst.Dr.Pornsawan Vongtathum
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา
Asst.Prof. Suwichai Phunsa
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์
Dr.Weerapon Panurag
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์นราธิป ทองปาน
Narathip Thongpan
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll