ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา | Innovation and Emerging Information Technological Education


KKU

นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา

Innovation and Emerging Information Technological Education

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ และแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา
  2. สามารถอธิบายคุณลักษณะและวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้
  3. สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมการเรียนรู้

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
ดร.อนุชา โสมาบุตร
Anucha Somabut, Ph.D.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
Ratasa Laohasurayodhin, Ph.D.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll