ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน Generation ใหม่


KKU

การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน Generation ใหม่

Production of Children and Youth Literature for New Generation

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมเด็ก การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินค่า การใช้ประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลกระทบวรรณกรรมเด็กและเยาวชนต่อสังคม จิตวิทยาเด็ก
Definition, importance, and type of children literature, component of children literature, making of children literature, assessment and usage, ethic and moral of children literature, impact of children literature in society, psychology.

  1. มีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  2. มีทักษะในการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
อ.หนึ่งฤทัย ปานแก้ว
(MISS NUENGRUTHAI PANKAEW)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll