ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา


KKU

การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา |Design and Production of Multimedia Education

ทฤษฎี ในการออกแบบการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพและการนำไปใช้งาน รวมถึงการบูรณาการในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
Theory of multimedia learning design, process of design and development, effectiveness and implementation including the integration of authentic learning.

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความหมายและทฤษฎีการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้
  2. สามารถออกแบบตามองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ได้
  3. สามารถเสนอรูปแบบการนำสื่อมัลติมีเดียการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในบริบทได้

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
Assit.Prof.Dr.Charuni Samat
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์ ดร.เหมมิญช์ ธนปัทมีมณี
Dr.Hemmin Thanapatmeemanee
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์ ดร.สมยงค์ สีขาว
Dr.somyong Seekhao
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ดร.ปรมะ แขวงเมือง
(Parama Kwangmuang)
อาจาย์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต้ด
(Srisuda Daungtod)
อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll