ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่


KKU

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่

Design and Development of Learning Environment for Learning a New Era

 • มโนมติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ คอนสตรัคติวิสต์ พุทธิปัญญานิยม
 • หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
 • โมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
 • การใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
 1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน
 2. สามารถอธิบายหลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
 3. สามารถออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ได้
 4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
 2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
 3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
 
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
Assoc.Prof.Dr.Sumalee Chaijaroen
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
 
ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร
Asst.Prof.Dr.Issara Kanjug
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: issaraka@kku.ac.th
 
ผศ.นสพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย
Asst.Prof.Dr.Suchat Wattanachai
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll