ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทักษะการเรียนรู้ | Learning skills


KKU

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย"

แนวคิดและความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบทบาทของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
  2. สามารถอธิบายหลักการการคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ
  3. สามารถประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ
  4. สามารถอธิบายาร จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชา

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
(Assistant Professor Dr.Denpong Soodphakdee)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: denpong@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
(Asst.Prof.Dr.Niwat Srisawasdi)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: niwsri@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร
(Asst.Prof.Dr.Issara Kanjug)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: issaraka@kku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
(Asst.Prof.Saksuriya Thraiyarad)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
(Dr.Grichawat Lowatcharn)
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร
(Dr.Parnpitcha Kanjug)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ผศ.ดร.พวงทอง เพชรโทน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ดร.ปรมะ แขวงเมือง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต้ด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll