ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


KKU

ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Computer and ICT literacy Skills

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย"

แนวคิดและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และ ICT พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของICTสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะคอมพิวเตอร์และ ICT การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การสร้าง และการสื่อสาร ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างมีจริยธรรม

 1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 2. สามารถอธิบายหลักจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 3. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสารได้
 4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้
 5. สามารถใช้การประมวลผลคำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
 6. สามารถใช้ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
 7. สามารถนำเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
 8. สามารถใช้การจัดการฐานข้อมูลเพื่อออกแบบและรายงานเบื้องต้นในโปรแกรมบางอย่างในขั้นพื้นฐานและขั้นสูงได้
 9. มีความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
 2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
 3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร
(Asst.Prof.Dr.Issara Kanjug)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: issaraka@kku.ac.th
ดร.ปรมะ แขวงเมือง
(Dr.Parama Kwangmuang)
อาจาย์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต้ด
(Srisuda Daungtod)
อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ดร.อธิป เกตุสิริ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll