ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้


KKU

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | Innovation and Information Technology for Learning

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย"


แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อพื้นฐาน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ และการประเมิน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

  1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญ บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรู้
  2. เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรู้
  3. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีในชั้นเรียนได้
  4. สามารถนำหลักการ ทฤษฎี เทคนิคลงสู่การปฏิบัติในการเลือก การผลิต การใช้และการประเมินผลสื่อการเรียนรู้
  5. สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
  6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการทำงานทางการศึกษา

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

  1. เข้าเรียนครบทุกหน่วยการเรียน
  2. ทำภารกิจการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียน
  3. มีคะแนนทดสอบหลังเรียน >= 60%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร
(Asst.Prof.Dr.Issara Kanjug)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: issaraka@kku.ac.th
ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง
(Assit.Prof.Dr.Sarawut Jakpeng)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ
(Dr.Romwarin Gamlunglert)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่ออาจารย์ประจำวิชา: ilti@kku.ac.th
ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ดร.ปรมะ แขวงเมือง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
อาจารย์ศรีสุดา ด้วงโต้ด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ผู้เรียนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

Creative Common แสดงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ CC BY NC SA
"สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Common ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 

Enroll