ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ | Computer for Speech and Presentations


KMITL

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

   แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการนำเสนอ รูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการพูดและการนำเสนอ กระบวนการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ หลักการออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการพูดและการนำเสนอ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานประกอบการพูดและการนำเสนอ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ

   2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ

   3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการพูดและการนำเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด

   4. ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการพูดและการนำเสนอตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายของตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

   5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการพูดและการนำเสนอสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

   1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

   2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ผู้สอน

ดร.กุลชัย กุลตวนิช
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยสอน

นายประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll