ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร | Principles of Agricultural Extension


KMITL

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

   แนวความคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาท และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่่อสื่อสารในงานส่่งเสริมการเกษตร สื่อและ ระบบสารสนเทศ ในงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนตระหนักในจรรยาบรรณของนักส่งเสริมการเกษตร

   2. ผู้เรียนมีเข้าใจในหลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

   3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรและกับเกษตรกร

   4. ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการในการส่งเสริมการเกษตร มานำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในปัจจุบันได้

   5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจงานด้านส่งเสริมการเกษตรสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

   1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

   2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์

ผู้สอน

ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
อาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll