ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การปลูกพืชเบื้องต้น | Principle of Crop Production


KMITL

รายวิชาเรียนตาม อัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอิบายรายวิชา

   ระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้

   2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

   3. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ

   4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   5. ผู้เรียนสามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกพืชสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

   1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

   2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล

ผู้สอน

ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.อรอุมา รุ่งน้อย

ผู้สอน

ดร.อรอุมา รุ่งน้อย
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.พัชราภรณ์ สุวอ

ผู้สอน

ดร.พัชราภรณ์ สุวอ
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ช่อแก้ว อนิลบล

ผู้สอน

ดร.ช่อแก้ว อนิลบล
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.พจนา สีขาว

ผู้สอน

ดร.พจนา สีขาว
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.วนิดา ดวงก้งแสน

ผู้สอน

อ.วนิดา ดวงก้งแสน
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll