ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น | Principle of Animal Husbandry


KMITL

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอธิบายรายวิชา

   หลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้

   2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตปศุสัตว์ที่เน้นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม เป็นต้น

   3. ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

   4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการเลี้ยงสัตว์สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้

   1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

   2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

รศ.วิชัย ศุภลักษณ์
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

รศ.เศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตร
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ผศ.น.สพ.ดร.ชนาธิป ธรรมการ
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ดร.อัจฉรา ลักขณานุกูล
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ดร.สินีนาฏ พลโยราช
อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll