ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography


KMITL

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ โดยการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง การเคลื่อนกล้องหรือเลนส์ การถ่ายภาพซ้อน การวาดภาพด้วยแสงไฟ การถ่ายภาพกลางคืน การใช้อุปกรณ์เสริม และเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการเคลื่อนกล้องหรือเลนส์เพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพซ้อนได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการวาดภาพด้วยแสงไฟ และภาพกลางคืนได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคจากการใช้อุปกรณ์เสริมรวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านการสื่อสาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพเป็นอาชีพและงานอดิเรก

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

พื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : thaimoockmitl@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll