ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตหนังสั้น | Short Film Production


KMITL

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กระบวนการผลิตหนังสั้น บทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้น การเขียนบทหนังสั้น หลักการและเทคนิคด้านภาพ แสง เสียงในการผลิตหนังสั้น แนวทางการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพ การตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย คุณค่า กระบวนการผลิตหนังสั้น และบทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้นได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการเขียนบทหนังสั้นได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับภาพ แสง และเสียงในการผลิตหนังสั้นได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านการสื่อสาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำหนังสั้นเป็นอาชีพและงานอดิเรก

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

พื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : thaimoockmitl@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll