ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การท่องเที่ยวโดยชุมชน | Community Based Tourism


KMITL

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว รายวิชานี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การวางแผนการจัดการในการท่องเที่ยวโดยชุมชน การประยุกต์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในการพัฒนาชุมชนและกรณีศึกษาต่างๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

2.ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางศึกษาชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริหารจัดการและการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับภายนอกในการท่องเที่ยวโดยชุมชนและกรณีศึกษาที่น่าสนใจได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่สนใจนำความรู้ไปใช้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.พีรชัย กุลชัย
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : thaimoockmitl@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll