ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา | Civil Engineering Drawing and Reading


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

            การศึกษาหลักการเบื้องต้นในออกแบบอาคารพักอาศัย ข้อกำหนดต่างๆ และการขออนุญาต ทำการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรม ของอาคารพักอาศัย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 16 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 36 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • LO1 : ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายส่วนประกอบของแบบก่อสร้างสำหรับขอปลูกสร้างอาคารพักอาศัยได้
  • LO2 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนองค์ประกอบของอาคารที่ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
  • LO3 : ผู้เรียนสามารถประเมินลักษณะของงานแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  • LO4 : ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานแบบอาคารพักอาศัยที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา
  • นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา

  1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 60
  2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 40
  3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ อินทร์ธิรา คำภีระ

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยสอนและดูแลระบบ

Course Staff Image #1

นายพินิจ รังสิติยากร

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

นางสาวชฎาทิพย์ บุญธรรม

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #3

นายภาณุพงศ์ มีสอน

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

            ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่มีความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 Pixel โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Kbps โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

 

Enroll