ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การผลิตรายการโทรทัศน์ | Television Program Production


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

เกี่ยวกับรายวิชา

            การศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทและรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ปัจจัยพื้นฐานของการผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ แนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สาหรับผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆ การเขียนบทโทรทัศน์ การจัดแสงและสีสาหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ ความสำคัญของภาพและเสียงในงานผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ในและนอกสถานที่ รูปแบบการเผยแพร่ของรายการโทรทัศน์ จริยธรรม การกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกิจการโทรทัศน์ การประเมินคุณภาพของรายการโทรทัศน์ และแนวโน้มของการผลิตรายการโทรทัศน์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 16 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 36 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • LO1: ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ได้
 • LO2: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อวางแผน/ออกแบบในการรายการโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม
 • LO3: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และแนวทางการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สำหรับผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจและถูกต้อง
 • LO4: ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่ของรายการโทรทัศน์ได้
 • LO5: ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของรายการโทรทัศน์และแนวโน้มของการผลิตรายการโทรทัศน์ได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา
 • นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา

 1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 60
 2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 40
 3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #1

นายวิษณุ นิตยธรรมกุล

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

นายภรัณยู อรสุทธิกุล

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #3

นางสาวเมธาวี อำนวยวุฒิโรจน์

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

            ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่มีความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 Pixel โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Kbps โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

Enroll