ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ | Outcome based education


KMUTT

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

แนวความคิดของการจัดการหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิคการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การทำแผนที่หลักสูตร การพัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้จริงได้

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของหลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้กับหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชา

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการสอนและการประเมินกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู
สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-Mail: Sakol.tee@mail.kmutt.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ร่วม)

ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์และกราฟิก

น.ส.เมตตา มงคลธีระเดช
นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต

ผู้ตรวจสอบด้านเนื้อหา

ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ
ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
นายณัฐวุฒิ คุ้มทอง

CC
Enroll